Department staff

Kamolov Xushnud Yoqubovich
Ismatova Mohinur Izzatilloyevna
To’rayev Fazliddin Sadriddinovich
Saidova Sadoqat Yo’ldoshevna
Asadova Nigora Hamroyevna
Khamidova Nigora Karimboyevna
Opolovnikova Kristina Sergeyevna
Hamroyev Xudoyshukur Nutfilloyevich
Kamolov Xushnud Yoqubovich
Kamalova Shahnoza Muzaffarovna
Temirova Nazokat Rustamovna
Xasanova Dilnoza Axrorovna
Tuxsanova Nasiba Esanovna
Xojiyev Dilmurod Yaxshiyevich
Bobomurodov Nabi Latipovich
Radjabov Axtam Boltayevich
Baymuradov Ravshan Radjabovich