Сотрудники кафедры

Kurbanova Gulnoz Negmatovna
Bozorov Zayniddin Ashurovich
Nazarova Dildora Ilxomovna
Bekchanova Soliha Davlatnazarovna
Kurbanov Ixtiyor Hikmatovich
Abdullayeva Dilorom Axmedovna.
Ashurbayeva Ruqiya Qahhorovna
Gafurov Baxtiyor Zakirovich