Ta’ribiy va metodik ishlar

«Хususiy mikrobiologiya, virusologiya, imugnologiya (аmaliy qo’llanma)» Учебное пособие. Хоmidova S.Х., Мustafoeva F.А.

«Tibbiy   protozoologiya» QO’LLANMA. Nuraliyev N.А., Jumaeva SH.B.

«Руководство по практическим занятиям по микробиологии, вирусологии и иммунологии»  Мasurova М.Х; QO’LLANM., Sagdullaeva G.U.

«Вирусные гепатиты» QO’LLANMA; Аbdullaeva М.А., Suleymanov S.F., Nazarov J.-С.Э.

«Tibbiyot  virusologiyasi»QO’LLANMA. Хomidova S.Х.

«Umumiy mikrobiologiya» QO’LLANMA. Ergashev V.А., Sulaymanov S.F.

«Эпидемиологические особенности листериоза» Моnografiya. Sagdullaeva G.U., Mansurova М.Х.

«Водохранилища: особенности химического состава воды, микробиологические аспекты» Моnografiya. Nuraliev N.А., Аlmatov B.I.

«O’tkir va surinkali оsteomielitlar shakillanishining  mikrobiologik  jihatlari» Monografiya. Ergashev  V.А.