KARDIORITHGRAMNING O’ZGARCHILIGI SABABLARINI O’RGANISH

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Maqola mavzusi

KARDIORITHGRAMNING O’ZGARCHILIGI SABABLARINI O’RGANISH (30-34)

Mualliflar

Raximjonova J.A. , Xamchiev K.M. , Ibrayeva S.S. , Jiengalieva A.K. , Xamchieva Z.K.

Muassasa

Ostona tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Ishda CRG ning matematik tahlili natijasida olingan ko'rsatkichlarning yuqori o'zgaruvchanligining mumkin bo'lgan sabablarini aniqlash va shu asosda standart ko'rsatkichlarni aniqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish bilan CRG o'tkazish metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Olingan natijalar organizmning tartibga solish tizimlarining o'zaro ta'siri mexanizmlari va ularning CRH tabiatiga ta'siri haqida nazariy tushunchalarni kengaytiradi.

Kalit so'zlar

variability of heart rate, cardiorhythmogram, vegetative balance.

Adabiyotlar

  1. Баевский Р.М. Геометрический анализ изменений сердечного ритма при стрессе /Р.М.Баевский, О.И.Кириллов, С.З.Клецкин. – М.: Наука, 1984. – 225 с.
  2. Баевский P.M. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе /Р.М. Баевский, О. И. Кириллов, С. З. Клецкин. - М.: Наука, 1984. - 220 с.
  3. Баевский P.M. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний /Р.М.Баевский, А.П.Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 265 с.
  4. Берёзный Е.А. Практическая кардиоритмография / Е. А. Берёзный, А. М. Рубин, Г.А.Утехина. – Научно-производственное предприятие «Нео», 2005. – 140 с.
  5. Методические рекомендации по анализу вариабельности сердечного ритма. КардиоЛаб ВСР.– Харьков: Национальный аэрокосмический университет «ХАИ», 2009. – 242 с.
  6. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения метода /В.М.Михайлов. – Иваново : Нейрософт, 2000. – 200 с.
  7. Рябыкина Г.В. Мониторирование ЭКГ с анализом вариабельности ритма сердца и медпрактика / Г. В. Рябыкина, А. В. Соболев. – М.: Наука, 2005. – 352 с.
  8. Bigger J. T. Correlations among time and frequency domain measures of heart period variability two weeks after acute myocardial infarction / J. T. Bigger, J. L. Fleiss, R. C. Steinman et. al. // Amer. J. Cardiol. – 1992. - V. 69. - P. 891-898

MAQOLALAR