ODATIY HOMILA TASHLASH KUZATILGAN BEMORLARDA PLATSENTA TUZILISHINING IMMUNOHISTOKIMYOVIY VA GISTOLOGIK XUSUSIYATLARI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Maqola mavzusi

ODATIY HOMILA TASHLASH KUZATILGAN BEMORLARDA PLATSENTA TUZILISHINING IMMUNOHISTOKIMYOVIY VA GISTOLOGIK XUSUSIYATLARI (130-136)

Mualliflar

Sultonova Nigora A'zamovna

Muassasa

UASH malakasini oshirish kafedrasi dosenti, v.b. Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya

Homilaning normal gestasiya muddatigacha yetmasligi muammosi bugungi kungacha hal etilmagan bo‘lib turgan holatda kasallikni bashorat qilish, erta tashxislash, xavf guruhini aniqlashda steroid gormonlar sintezi, qon ivish tizimi ko‘rsatkichlarining buzilishi, anamnezida takroriy yo‘qotishlar bo‘lgan ayollarda sodir bo‘lgan reproduktiv yo‘qotishlarning yallig‘lanish indikatorlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar

odatiy homila tushishi, kup marta tug`uvchi, plasenta yetishmovchiligi, gormonlar.

Adabiyotlar

  1. АшуроваН.Г. The effect of the thyreoid gland on the function of reproductive system of women. Тиббиётдаянги кун, 1(29) 2020. Стр.155- 157.
  2. Зарипова Д.Я., Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н. Особенности течения перименопаузального перехода женщин с ожирением. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. № 1-2.2020. стр.39-42.
  3. Зенкина В.Г., Сахоненко В.А., Зенкин И.С. Патоморфологические особенности плаценты на разных этапах  гестации // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6.
  4. Султонова Н.А. Роль патологии эндометрия при репродуктивных потерях в ранних сроках беременности. Тиббиётда янги кун№4 (34) 2020 392-395 стр.
  5. Султонова Н.А. Ранная диагностика недостаточности плаценты у женщин с репродуктивными потериями в республике Узбекистана. Новый день медицины // 2020 . - 4 ( 34).- стр.-366-368.
  6. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ. 2000;320:1708
  7. Stirrat GM. Recurrent miscarriage.Lancet.2010; 336: 673- 5.CAS Article PubMed Google Scholar
  8. Solieva N.K., Negmatullaeva M.N, Sultonova N.A. Features Of The Anamnesis Of Women With The Threat Of Miscarriage And Their Role In Determining The Risk Group// The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. - 2020. - № 2(09). - P. 32-34.
  9. Zaripova D. and Sharipova R. Comparative evaluation of the use of aleandronic acid in menopausal women complicated by osteoporosis. European journal of biomedical and pharmaceutical sciences. 2020.Vol-7, issue-CAS Article PubMed Google Scholar
  10. Kerchelaeva S.B. The value of antibodies to phospholipids and phospholipid-binding proteins in non-developing pregnancy // Russian Bulletin of obstetrician-gynecologist. 2013. - Volume 3, No. 4. - P.11 - 16.

MAQOLALAR