POLIPRAGMAZIYA SHAROITIDA 5 XIL TURDAGI YALLIG’LANISHGA QARSHI DORI TA’SIRIDA OQ KALAMUSHLAR QIZILO’NGACHINING MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK PARAMETRLARINI O’RGANISH

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Maqola mavzusi

POLIPRAGMAZIYA SHAROITIDA 5 XIL TURDAGI YALLIG’LANISHGA QARSHI DORI TA’SIRIDA OQ KALAMUSHLAR QIZILO’NGACHINING MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK PARAMETRLARINI O’RGANISH (176-181)

Mualliflar

Temirov Orifjon Olimovich

Muassasa

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar (NYAQD) o'tkir yoki surunkali og'riqni patogenetik davolashda eng samarali va keng qo'llaniladigan vositalardan biridir. Biroq, NYAQD lar oshqozon-ichak traktiga o'ziga xos salbiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda NYAQD larni qabul qilishda qizilo'ngachning shikastlanishiga bag'ishlangan ishlar soni ortdi. Ushbu ishda 3 oydan 6 oygacha bo'lgan 50 ta oq zotsiz kalamushlarning qizilo'ngachining morfologik va morfometrik ko'rsatkichlari polipragmaziyaga 5 xil yallig'lanishga qarshi dori ta'sirida o'rganildi va tahlil qilindi.

Kalit so'zlar

qizilo'ngach, polipragmaziya, morfologiya, morfometriya, yallig'lanishga qarshi vositalar.

Adabiyotlar

  1. Адилбекова Д.Б., Чориева З.Ю., Исматуллаева Г.Х., Хаитмурадова Г.П. Гистоморфологические изменения в желудочно-кишечном тракте потомства, рожденные от матерей с хроническим токсическим гепатитом //«Евразийский вестник педиатрии». - 2020. - №1 (4). - С. 211-221.
  2. Биккинина Г. М., Сафуанов А. Р. Нежелательные лекарственные реакции нестероидных противовоспалительных препаратов // Молодой ученый. - 2015. - № 7 (87). - С. 269-272.
  3. Гладких Ф.В. Превентивно-лечебные стратегии фармакокоррекции гастропатии, индуцированной нестероидными противовоспалительными препаратами // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии.-2017.-Т.15.-№4.-С.14-23.
  4. Дубиков А.И. Нестероидные противовоспалительные препараты: еще раз о главном // Клиническая геронтология. -.2009. - №7-13.
  5. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Ивашкин В.Т., Чичасова Н.В., Алексеева Л.И и другие. Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в клинической практике // Клинические рекомендации. Современная ревматология. №1. 2015. С.4-18
  6. Коржевский Д.Э., Гиляров А.В. // Основы гистологической техники // Санк-Петербург. – 2010. – С. 91.
  7. Маев И.В., Андреев Д.Н., Дичева Д.Т., Жиляев Е.В. Новые представления о гастропатии, ассоциированной с применением нестероидных противовоспалительных препаратов. Consilium Medicum. – 2017. - 19 (8). – С. 110-115.

MAQOLALAR