Khurbonova Gulnoz Negmatovna

Kurbanova Gulnoz Negmatovna

Khurbonova Gulnoz Negmatovna

Head of Department

+998 93 651 07 43
Bukhara city, Navai str., h.1
13:00 – 15:00 (Tuesday, Saturday)
кgulnoz1967@gmail.com