GENETIKANI O’QITISH: O’TMISH, HOZIR VA KELAJAK

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

GENETIKANI O’QITISH: O’TMISH, HOZIR VA KELAJAK (328-336)

Mualliflar

Mirzoeva M.A.

Muassasa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti.

Annotatsiya

Ushbu maqolada bakalavriat bosqichida genetika fanini o‘qitishning samarali usullari, o‘tmish va hozirgi genetika o‘rtasidagi farqlar tahlili, genetikani fan sifatida o‘qitishning yangi mexanizmlarini joriy etish haqida ma’lumotlar berilgan. 100 yil oldingi bilan solishtirganda, zamonaviy genetika kurslari mazmuni jihatidan kengroq bo'lib, ta'lim tadqiqotiga asoslangan va faol o'rganish va teskari muhandislik tamoyillariga asoslangan o'qitish usullaridan foydalangan holda, barchasi boshqacha o'qitiladi. Oldinga siljishda asosiy e’tibor genetika kurslarini o‘qitishda ushbu yondashuvlarni kengroq qo‘llash imkoniyatlariga, genetika fan sifatidagi amaliyotga ko‘proq e’tibor qaratishga, talabalar faoliyatini baholashning yangi usullaridan foydalanishga qaratiladi.

Kalit so'zlar

faol o'rganish, baholash, intizomga asoslangan ta'lim tadqiqotlari, o'rganish amaliyoti, o'qitish.

Adabiyotlar

 1. Adams W K, Wieman C E, 2010 Development and validation of instruments to measure learning of expert-like thinking. Int. J. Sci. Educ. 33: 1–24.
 2. American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2011 Vision and Change in Undergraduate Biology Education: A Call to Action. AAAS, Washington, DC.
 3. Мирзоева, М. А., & Шокиров, С. Ш. (2023). АНАЛИЗИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 721- 728.
 4. Мирзоева, М. А. (2022). Компоненты Профессиональной Компетентности. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 228-234.
 5. Мирзоева, М. А. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛУ. Журнал естественных наук, 1(1).
 6. Mirzoeva, M. (2022). IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and Innovation, 1(4), 293-296.
 7. Mirzoeva, M. (2022). ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Science and innovation, 1(B4), 293-297.
 8. Mirzoeva, M. A. (2023). Methods for the Systematic Formation of Biology Teachers as Specialists. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(2), 131-134.
 9. Akhtamovna, M. M. (2023). Digitalization–Development. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(2), 128-130.
 10. Mirzoeva, M. A. (2023). CORRECT FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS. Open Access Repository, 4(3), 722-729.
 11. Мирзоева, М. А. (2022). ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Журнал естественных наук, 1(2 (7)), 318-321.
 12. Мирзоева, М. А. (2021). ЦИФРОВИЗАЦИЯРАЗВИТИЯ. Журнал естественных наук, 1(1).
 13. Мирзоева, М. А., & Эргашева, М. Х. (2021). ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ КРАСНОГО КАЛИФОРНИЙСКОГО ЧЕРВЯ. Журнал естественных наук, 1(1).

MAQOLALAR