INTERNETGA BOG’LILIK DARAJASINI TALABLARDA TOVAR ONUNI ASOSIY PARAMETRELARIGA TA’SIRI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

INTERNETGA BOG’LILIK DARAJASINI TALABLARDA TOVAR ONUNI ASOSIY PARAMETRELARIGA TA’SIRI (376-380)

Mualliflar

Nuralizoda M.A., Saidova M.G., Xalimova F.T.

Muassasa

Tojikiston davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Tadqiqotda 18-19 yoshdagi 110 nafar talaba uch guruhga bo'lingan: Internetga qaramlar (IQ), haddan tashqari foydalanuvchilar (HTF) va muntazam foydalanuvchilar (MF). Qon tomir tonusi ko'rsatkichlari maxsus jihozlar yordamida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Internetga qaram bo'lgan talabalar qon tomir tonusining o'lchovlarida statistik jihatdan sezilarli darajada oshgan, shu jumladan qon tomirlarining qarshiligi va puls bosimi ortishi, qon oqimi tezligining pasayishi va qon oqimi hajmining pasayishi, bu stress va qon tomirlarining natijasi bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari Internetga qaramlikning o'quvchilarning qon tomir tonusi va sog'lig'iga ta'sirini o'rganish muhimligini ta'kidlaydi va ushbu muammoning salbiy oqibatlarini oldini olish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqishga hissa qo'shishi mumkin.

Kalit so'zlar

Internetga qaramlik, tartibga solish mexanizmlari, talabalar, qon tomir tonusi.

Adabiyotlar

  1. Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов/ В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 352 с. – (Современное образование)
  2. Нурализода М.А. Оценка и прогнозирование эффективности адаптации студентов к когнитивному стрессу / М.А. Нурализода, , Ф.Т.Халимова // Материалы IV Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. Агаджаняновские чтения. Москва. -2023 . – С. 23-25
  3. Нурализода М.А. Маркеры психофизиологических показателей при информационном стрессе у студентов медиков / М.А. Нурализода, В.М. Муродов, Ф.Т.Халимова // Биология и интегративная Медицина.- 2023.-№ 2 (61). С.54-67
  4. Нурализода М.А. Выявления уровня киберкоммуникативной зависимости у студентов медиков / М.А. Нурализода, Ф.Т.Халимова //Сборник материалов международной научнопрактической конференции «Актуальные аспекты заболеваний, вызванных фактором окружающей среды».Ташкент.- 2023.- С.117-119

MAQOLALAR