INTERNETGA QARAMLIK DARAJASINING TALABALAR YURAK-QON TOMIR TIZIMINING ASOSIY KO’RSATKICHLARIGA TA’SIRI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

INTERNETGA QARAMLIK DARAJASINING TALABALAR YURAK-QON TOMIR TIZIMINING ASOSIY KO’RSATKICHLARIGA TA’SIRI (372-376)

Mualliflar

Nuralizoda M.A., Saidova M.G., Xalimova F.T.

Muassasa

Tojikiston davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Tadqiqot o'quvchilarning yurak-qon tomir tizimining faoliyatiga axborot stressining ta'sirini o'rganish uchun o'tkazildi. Tadqiqotda talabalar Internet resurslaridan foydalanishiga qarab guruhlarga bo'lindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Internetga qaram bo'lgan talabalar stressning fiziologik ko'rinishini boshdan kechirishadi, organizm va yurak-qon tomir tizimining funktsional zaxiralari tugaydi, psixofiziologik disadaptatsiyani boshdan kechirayotgan talabalar soni ko'payadi. Internetdan foydalanish stressni keltirib chiqarishi va o'quvchilarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu yurak-qon tomir tizimi faoliyatining yomonlashishiga va qon bosimining oshishiga olib keladi.

Kalit so'zlar

Internetga qaramlik, gemodinamik ko'rsatkichlar, tartibga solish mexanizmlari, talabalar, qon tomir tonusi.

Adabiyotlar

  1. Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов/ В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 352 с. – (Современное образование)
  2. Нурализода М.А. Оценка и прогнозирование эффективности адаптации студентов к когнитивному стрессу / М.А. Нурализода, , Ф.Т.Халимова // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Агаджаняновские чтения. Москва. -2023 . – С. 23-25
  3. Нурализода М.А. Маркеры психофизиологических показателей при информационном стрессе у студентов медиков / М.А. Нурализода, В.М. Муродов, Ф.Т.Халимова // Биология и интегративная Медицина.- 2023.-№ 2 (61). С.54-67
  4. Нурализода М.А. Выявления уровня киберкоммуникативной зависимости у студентов медиков / М.А. Нурализода, Ф.Т.Халимова //Сборник материалов международной научнопрактической конференции «Актуальные аспекты заболеваний, вызванных фактором окружающей среды».Ташкент.- 2023.- С.117-119

MAQOLALAR