QAYTALANUVCHI O‘PKA EXINOKOKKOZI MORFOLOGIK SHAKLLARI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

QAYTALANUVCHI O‘PKA EXINOKOKKOZI MORFOLOGIK SHAKLLARI (306-310)

Mualliflar

Maxmudjanova S.R. , Islamov Sh.E.

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'pka exinokokkozining 3 ta morfologik modifikatsiyasi aniqlandi: Echinococcus veterinorum, Echinococcus hominis va Echinococcus acephalocystis, ularning har biri o'ziga xos tuzilishga ega, birinchi navbatda parazitning germinativ qatlamining tuzilishida farqlanadi. O'pkaning exinokokk kistalarining morfologik xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, takroriy exinokokkoz ko'pincha Echinococcus veterinorum (50,9%), Echinococcus hominis (37,7%) bilan sodir bo'ladi va Echinococcus acephalocystis bilan kasallikning qaytalanishi kuzatilmaydi.

Kalit so'zlar

o'pka exinokokkozi, qaytalanish, morfologik shakllar.

Adabiyotlar

  1. Салимов Ш.Т. и др. Эффективность традиционных и торакоскопических эхинококкэктомий легкого у детей //Детская хирургия. 2012. №. 4. С.24-29.
  2. Черноусов А.Ф., Мусаев Г.Х., Абаршалина М.В. Современные методы хирургического лечения сочетанного эхинококкоза легких и печени //Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2012. №. 7. С. 12-17.
  3. Islamov Sh.E. Subjectivity in defects in rendering medical aid // European science review, Vienna, 2018. № 11-12. P. 95-97.
  4. Kuzucu A., Ulutas H., Reha Celik M., Yekeler E. Hydatid cysts of the lung: lesion size in relation to clinical presentation and therapeutic approach. //Surg Today. 2014. №44. Р.131-136.
  5. Mao R., Qi H., Pei L., Hao J., Dong J., Jiang T., et al. CT Scanning in Identification of Sheep Cystic Echinococcosis. //BioMed Research International. 2017. 2017:4639202.

MAQOLALAR