TUG’MA YUQUMLI KASALLIKLAR BILAN TUG’ILGAN CHAQALOQLAR AYRISIMON BEZINING MORFOLOGIK TUZILISHI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

TUG’MA YUQUMLI KASALLIKLAR BILAN TUG’ILGAN CHAQALOQLAR AYRISIMON BEZINING MORFOLOGIK TUZILISHI (223-230)

Mualliflar

Ismoilov Ortiq Ismoilovich , Korjavov Sherali Oblakulovich

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Ishning maqsadi 2-5 kuni halok bo‘lgan 36 nafar yangi yetilib tug‘ilgan chaqaloq ayrisimon bezining morfologik tuzilmasini o‘rganish bo‘ldi. Asosiy guruhga serologik usulda va polimeraz zanjir reaksiyasi yordamida intromegalovirus infeksiyasi tashxisi qoʻyilgan 16 ta yangi tugʻilgan chaqaloq kirdi. Ushbu guruhdagi bolalarda o‘rta va og‘ir darajadagi tserebral ishemiya, subaraxnoidal va periventrikulyar gemorragiyalar, shuningdek tug‘ilgan infektsiyaning mahalliy va generallashtirilgan shaklidagi markerlari aniqlandi. Taqqoslash guruhi 20 ta yangi tug‘ilgan chaqaloqlar tomonidan homiladorlik davrida o‘rtacha og‘ir va og‘ir somatik va akusherlik patologiyasi bo‘lgan antenatal ontogenez, murakkab bo‘lmagan o‘tkir respirator va gerpesvirus infeksiyalari bilan kasallangan. Ularning oʻlimiga tug’ruqdagi jarohatlar, intranatal va postnatal gipoksiya sabab boʻlgan. Neonatal timusni ta’riflashda uning quyidagi xususiyatlariga e’tibor qaratildi: umumiy tuzilishning ahamiyati; bezlar kapsulasining tarkibiy o‘zgarishlari; po’stloq va mag’iz moddasining tuzilishi; targ’il tanali biriktiruvchi to‘qimasi va qon tamirlarining buzilishi. Belgilanishicha, asosiy guruhdagi shancha bezi qurilishi solishtirish guruhidagi shundan, avvalo, yangi tug‘ilgan nufuzlarning ustuvorligi va organning massasining ko‘payishi bilan farq qilgan. Timus massasi koʻpayib borganda koʻpincha qon tomirlari aniqlanib, chegaralar aniqligi pasayib ketgan yoki kork va miya moddalari oʻrtasidagi chegara butunlay yuvilgan, koʻpincha Gassal tanachalarning dentrit bilan to‘ldirilgan delimfatizatsiya uchastkalari aniqlangan.

Kalit so'zlar

ayrisimon bez, yangi tug‘ilgan chaqaloqlar, tug‘ma sitomegalovirus infeksiyasi.

Adabiyotlar

  1. Кошелева Н.Г., Зубжицкая Л.Б. Исходы беременности, иммуноморфологическое состояние плаценты после острой респираторно-вирусной инфекции, перенесенной беременной, профилактика, лечение // Журнал акушерства и женских болезней. 2005. Т.54, Вып.3.С.12−18.
  2. Луценко М.Т., Андриевская И.А., Довжикова И.В. Морфофункциональная характеристика фетоплацентарного комплекса у беременных, перенесших обострение герпес-вирусной инфекции, и патоморфологические изменения в органах плода // Архив патологии. 2010. Т.72, №4. С.47−49.
  3. Нисевич Л.Л., Талалаев А.Г., Каск Л.Н., Алиева А.А., Кущ А.А., Парсегова Т.С., Фомина В.Л., Коноплева Т.Н. Вирусная инфекция среди причин мертворождения по материалам аутопсии и вирусологических исследований // Детские инфекции. 2011. Т.10, №2. С.8−14.
  4. Патологическая анатомия болезней плода и ребенка: руководство для врачей. Т.2 / под ред. Т.Е. Ивановской, Б.С.Гусман. М.: Медицина, 2011. 288 с.
  5. Рец Ю.В. Прогностическое значение регуляторных и адаптационных процессов в системе мать-плацента-плод в исходе беременности и родов // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2008. Т.7, №2. С.18−24.
  6. Самсыгина Г.А., Шабалов Н.П., Талалаев А.Г., Милованов А.П., Глуховец Н.Г., Глуховец Б.И. Системный воспалительный ответ новорожденных // Архив патологии. Приложение. Сепсис новорожденных. 2004. С.15–20.
  7. Сергеева В.А., Шабалов Н.П., Александрович Ю.С., Нестеренко С.Н. Влияние плацентарного воспаления на развитие эндотелиальной дисфункции у новорожденных детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2010. Т.55, №6. С.13−19.
  8. Сиротина О.Б. Роль ультразвукового исследования в диагностике тимомегалии у детей в неонатальном периоде (лекция) // Дальневосточный медицинский журнал. 2010. №3. С.117−120.
  9. Цинзерлинг А.В., Глуховец Н.Г. Проведение расширенных патологоанатомических исследований плодов и последов при поздних самопроизвольных выкидышах // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2014. Т.39, №2. С.8−10

MAQOLALAR