ODAM O‘T YO‘LLARI DEVRINING NORMAL LIMFOID FOYDALANISHIDAGI MORFOLOGIYA VA YOSH O‘ZGARISHINI O‘RGANISH NATIJALARIAliyeva Naila Hasan qizi.

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

ODAM O‘T YO‘LLARI DEVRINING NORMAL LIMFOID FOYDALANISHIDAGI MORFOLOGIYA VA YOSH O‘ZGARISHINI O‘RGANISH NATIJALARIAliyeva Naila Hasan qizi. (60-66)

Mualliflar

Aliyeva Naila Hasan qizi , Shadlinskaya Sabina Vagif qizi , Guseynov Balakishi Mamedali o'g'li.

Muassasa

1-son Boku tibbiyot kolleji , Ozarbayjon tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Tadqiqotning maqsadi normal sharoitda inson o't yo'llari devorining limfoid shakllanishining morfologiyasi bo'yicha keng qamrovli morfologik ma'lumotlarni olishdir. Tadqiqot ob'ekti neonatal davrdan keksalikgacha bo'lgan (shu jumladan) har ikki jinsdagi 56 kishining jasadlaridan olingan o't yo'llari devorlarining limfoid tuzilmalari edi. Limfoid shakllanishlar butun preparatlarni Xarris gematoksilin bilan bo'yash usuli yordamida o'rganildi. Bundan tashqari, gematoksilin-eozin va Van Gieson binoni amalga oshirildi. Biz o't yo'llarining devorlarida diffuz limfoid to'qima va limfoid tugunlari aniqlanganligini aniqladik. Inson o't yo'llarining barcha limfoid shakllanishlari aniq periferik konturlarga ega. Ushbu shakllanishlar tug'ruqdan keyingi ontogenez paytida aniqlanadi. Diffuz limfoid to'qimalarning tarkibida biz limfoid seriyasining hujayralari o'rtasidagi mikrosintopik aloqalarni aniqladik. Bunday assotsiatsiyalar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda aniqlanadi, erta bolalikda eng ko'p bo'ladi, etuklikning 1-bosqichidagi odamlarda juda kam uchraydi va qarilikda deyarli yo'q. Shunday qilib, har tomonlama o'rganish asosida biz limfoid shakllanishlarning morfologiyasi va morfogenezini tavsiflovchi bir qator qonuniyatlarni aniqladik.

Kalit so'zlar

O't yo'llari, diffuz limfoid to'qimalar, limfoid tugunlar, mikrosintopik assotsiatsiyalar.

Adabiyotlar

  1. Гусейнов Т. С. Морфология лимфоидных узелков толстой кишки у человека в онтогенезе / Т. С. Гусейнов, С. Т. Гусейнова, А. Э. Эседова, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2015. – c.18 – 23.
  2. Карпочева И. Г. Галеева Э. Н. Анатомо – функциональная характеристика лимфоидной системы и ее становление в пренатальном онтогенезе // Современные проблемы науки и образования. – 2017. № 2. – с.45 – 48.
  3. Боронов Х.А., Курбонов С. Регионарные анатомические осбенности лимфоидных структур и желез желчного пузырья в зоне сфинктера Люткенса // Симург. – 2019. № 2. – c. 11 – 15.
  4. Lobo S.W. Ectopic partial intrahepatic gall bladder wi0th cholelitiasis-a rare anomaly./ S.W. Lobo, R.G. Menezes, S. Manata // Nepal Med Coll J. – 2007, 9(4). –р.286-288.
  5. Волкова, О.В. Основы гистологии с гистологической техникой / О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. ‒ Москва: Медицина, ‒ 1982. ‒ 304с.
  6. Шадлинский, В.Б., Гусейнова, Г.А. Морфологические характеристики железистого аппарата мочевого пузыря на разных этапах постнатального онтогенеза // – Санкт-Петербург: Морфология, – 2011. № 1, – c.68-73.
  7. Шадлинская С.В. Макромикроскопическая анатомия, закономерности морфогенеза малых желёз и лимфоидных образований преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе человека и в эксперименте: / автореферат дисс. доктора медицинских наук. / – Баку, 2021. – 59с.
  8. Гусейнов Б.М. Морфологические особенности желез и лимфоидных структур трахеи и главных бронхов у человека в постнатальном онтогенезе и в эксперименте у крыс при воздействии водных процедур с разным солевым составом: / автореферат дисс. доктора медицинских наук. / – Баку, 2011. – 40с.
  9. Никитюк, Д.Б. Современные представления об общих закономерностях макро-микроскопической анатомии лимфоидных органов Д.Б.Никитюк, С.В.Клочкова, Н.Т.Алексеева [и др.] // Журнал анатомии и гистопатологии, – Воронеж: – 2015. №2, – с. 9-13.

MAQOLALAR