PARKINSON KASALLIGIDA HAZIL-MUTOYIBA SERATONIN TIZIMI VA MOTORSIZ NAMOYISHLARNING XUSUSIYATLARI.

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

PARKINSON KASALLIGIDA HAZIL-MUTOYIBA SERATONIN TIZIMI VA MOTORSIZ NAMOYISHLARNING XUSUSIYATLARI. (292-299)

Mualliflar

Latipov Mironshox mirzoxidovich

Muassasa

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Ushbu maqola parkinson kasalligining o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot beradi. Parkinson kasalligi katta yoshdagilarga ta'sir ko'rsatuvchi ikkinchi eng keng tarqalgan progressiv neyrodegenerativ buzilish bo'lib, aholi yoshi oshib borishi bilan tarqalishi prognoz qilinmoqda. O'rta miya nigra moddasida dopaminergik neyronlarning patofiziologik yo'qolishi yoki degeneratsiyasi va Lewy neyronal jismlarning rivojlanishi natijasida. Idiopatik Parkinson kasalligi xavf omillari, shu jumladan qarish, oila tarixi, pestitsidlarga ta'sir qilish va atrof-muhitga ta'sir qilish bilan bog'liq.

Kalit so'zlar

Parkinson kasalligi, Lewy neyronlari, nigra moddasi.

Adabiyotlar

  1. Левин О.С., Смоленцева И.Г. Немоторные проявления болезни Паркинсона. М. 2007. 19 с.
  2. McKeith I.G., Diskon D.W., Lowe J. Et al Consortium on DLB Diagnosis abd managmebt of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB consortium. Neurology. 2005. Vol. 65. P. 1863-1872..
  3. Федорова Н.В., Кулуа Т.К. Депрессия при болезни Паркинсона. Альманах клинической медицины. 2005. № 8. С. 32-35.
  4. Левин О.С. Психические расстройства при болезни Паркинсона. В кн.: «Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и лечению» / Под ред. В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленской, О.С. Левина. М.: МЕДпрессинформ, 2002. С. 233-256
  5. Ляшенко Е.А., Левин О.С., Полуэктов М.Г. Применение мелатонина для коррекции расстройств поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз при болезни Паркинсона. Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. 2015. № 6. Вып. 2. С. 40-43.
  6. Торган Т.И., Байдина Т.В. Немоторные симптомы болезни Паркинсона. Саратовский науч.-мед. журн. 2012. Т. 8. № 2. С. 535-538
  7. Parkinson’s Disease Foundation: Statistics on Parkinson’s. Retrieved from http://www.pdf.org/en/parkinson_statistics. (2013)

MAQOLALAR