СУРУНКАЛИ НУРЛАНИШ ТАЪСИРИДА КАЛАМУШЛАРТИМУСИНИНГМОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

СУРУНКАЛИ НУРЛАНИШ ТАЪСИРИДА КАЛАМУШЛАРТИМУСИНИНГМОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ (72-77)

Mualliflar

Асадова Нигора Ҳамроевна

Muassasa

Бухоро давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Ушбу мақолада замонавий радиология ва иммунологиянингдолзарб муаммолари бўлган нурланишдаги тимус паталогиялари, тимус тўқимaлaрининг ҳoлaтини ўргaнишдa ҳaмдa, кaсaллик юзaгa келишини тaxмин қилишда морфологик кўрсаткичларига бағишланган бўлиб, бунда 6 ойлик оқ зотсиз каламуш тимусининг нурланишдан кейинги мoрфoметрик пaрaметрлaри таҳлили келтирилган. Тадқиқот 64 тa 6 ойлик оқ зотсиз каламушларда ўтказилди. Тимус морфометрияси шуни кўрсатдики, постнатал онтогенезда уларнинг ўртача массаси, ҳажми, қобиқ ва мағиз кисми қалинлиги турли даражада ўзгарди. Тимус ҳажми ва тимоцитлар ёш ошган сари нотекис ва бир хил бўлмаган ҳолатда ўзгаради. Сурункали нурланган каламушларда ушбу параметрларнинг ўсиш темпи назорат гуруҳига нисбатан таққосланганда секинлашган. Сурункали нур касаллиги Гассал таначаларининг ўлчамлари ва сонига салбий таъсир кўрсатди. Сурункали нур касаллиги Т - лимфоцитларнинг етилиш даражаси ва сонининг камайишига олиб келди.

Kalit so'zlar

тимус, Гассал таначалари, Т-лимфоцитлар

Adabiyotlar

  1. Кирьянов Н.А. [и др.] / Морфологическая характеристика органов иммунной и эндокринной систем при эндотоксикозе// Медицинский вестник Башкортостана. 2013. Т. 8, № 6. С. 156–158.
  2. Михайленко A.A. [и др.]. Профилактическая иммунология / Москва–Тверь: ООО Изд.«Триада». 2004. 448 с.
  3. Сафонова, В. А. Возрастные изменения амилазной актив- ности в тонком отделе кишечника бройлеров / В. А. Сафо- нова, А. М. Пастухов // Матер. науч.-координац. совеща- ния. Казань, 1983. С. 36– 37
  4. Ярилин А. А. /Цитокины в тимусе. Биологическая активность и функции цитокинов в тимусе / А.А. Ярилин // Цитокины и воспаление. 2003. Т. 2, № 2. С. 3–11.
  5. Асадова, Н. Х. (2021). Морфофункциональные Свойства Тимуса И Изменения Действия Биостимуляторов При Радиационной Болезни. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 276-279.
  6. Асадова, Н. Х., & Алимова, Н. П. (2022). Сравнителный Анализ Гистопатологии Тимуса Как Централный Орган Иммуной Системы. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(3), 112-120.
  7. Khasanova, D. A., & Asadova, N. K. (2021). Morpho functional changes in thymus of white rats in acute stress. Academicia: An international multidisciplinary research journal, 11(1), 685-691.
  8. Farxodovna, X. M. (2022). Comparative Analysis of the Morphofunctional State of the Fetoplacental System in Obese Pregnant Women. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(5), 27-30.
  9. Farxodovna, X. M. (2022). Morphological Features of the Structure of the Fetoplacental System in Pregnant Women against the Background of Obesity. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(9), 100-104

MAQOLALAR