FEATURES AND PARAMETERS OF THE FASCICULAR STRUCTURE OF THE GLOSSOPHARYNGEAL NERVE IN THE AGE ASPECT

Bulletin of fundamental and clinic medicine, 2022 №5

Subject of the article

FEATURES AND PARAMETERS OF THE FASCICULAR STRUCTURE OF THE GLOSSOPHARYNGEAL NERVE IN THE AGE ASPECT (104-110)

Authors

Bayramov M.I.

Institution

Azerbaijan Medical University, Baku

Abstract

The purpose of this work was to study the fascicular structure of the glossopharyngeal nerve in the age aspect. Using the methods of Weigert-Pahl and Krutsay, glossopharyngeal nerves taken from the corpses of 15 fetuses, 9 newborns, 11 children of various ages and 17 adults were studied. To achieve the purpose of this work, celloidin blocks of the specified nerve were made and sections of the glossopharyngeal nerves were made nerves 10-15 microns thick. Few-tufted (1-3) and multi-tufted forms (up to 14) were identified. The obtained results for the areas of the beams in comparison with newborns increase in 8-month-old children by 1.1 times (08-1.3), in 4-yearold children 1.7 times (1.3-1.8), in 8- for year-old children by 2.1 times (2.0- 2.2) and in adults by 2.4 times (1.0-5.0)

Key words

glossopharyngeal nerve, bundle structure

Literature

  1. Hüseynova G.A. – Müxtəlif animal sinirlərdə mielin liflərinin prenatal ultrastruktur xüsusiyyətləri. Prof. K.Ə.Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2006, s. 167-174.
  2. Коростышевская А., Савельев А., Приходько И., Исаева Я., Ярных В. – Миелиновая защита нейрона, все начинается до рождения. «Наука из первых рук», № 3 (88), 2020.
  3. Məmmədova A.C., Bayramov M.İ. – Dil-udlaq sinirinin və onun şaxələrinin anatomik dəyişikləri, morfoloji fərdi xüsusiyyətləri və cərrahi yanaşma zamanı nəzərə alınması. “ABU-nun xəbərləri” elmi jurnal. Bakı, 2003, №1, s. 10.
  4. Fiffer C.R. Course and topography of the glossopharyngeal nerve at the level of the jugular foramen (Sp.). Anat. Histol., Embryol., 1980, Vol. 9, № 2, p. 134-140.
  5. Nasirova Z.J. – For the question of the miyelitation of some peripheral nerves. Сб. научных статей международной конференции, посвященной к 100-летию со дня рождения проф. К.А.Балакишиева. Баку, 2006, с. 322.

ARTICLES